Wednesday, 10 December 2014

พบช่องโหว่ความปลอดภัยในระบบล็อกอิน OAuth และ OpenID เว็บใหญ่โดนกันถ้วนหน้า

พบช่องโหว่ความปลอดภัยในระบบล็อกอิน OAuth และ OpenID เว็บใหญ่โดนกันถ้วนหน้า

Wang Jing นักศึกษาปริญญาเอกจาก Nanyang Technology University ในสิงคโปร์ ประกาศค้นพบช่องโหว่ในระบบล็อกอิน OAuth 2.0 และ OpenID ที่ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ชื่อดังเป็นจำนวนมาก
Web-Bot-2012
Jing เรียกช่องโหว่นี้ว่า "Covert Redirect" เพราะมันอาศัยการที่ระบบล็อกอินทั้งสองตัวจะยืนยันตัวตนผู้ใช้แล้ว redirect ไปยังเว็บไซต์ปลายทาง แต่กลับไม่ตรวจสอบเว็บไซต์ปลายทางให้ดีก่อน จึงอาจถูกใช้ในการปลอม redirect ไปยังเว็บไซต์ของผู้โจมตีแทนได้ (และเว็บไซต์ที่โจมตีจะได้ข้อมูลส่วนตัวจากเว็บไซต์ต้นทางไป แล้วแต่สิทธิที่ผู้ใช้อนุญาตให้)
https://www.blognone.com/node/55954

No comments:

Post a Comment